top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

versie 2023/1 van 03/01/2023

 

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid

WOODFISH, een vof met maatschappelijke zetel te Vijverstraat 11, B-9230 Wetteren, BTW BE0725.867.529, (hierna “WOODFISH vof”) biedt haar klanten (hierna “Klant(en)”) enerzijds de mogelijkheid om producten via de webshop www.cadome.be online aan te kopen. Deze producten kunnen anderzijds ook op andere wijzen besteld en aangekocht worden, al dan niet vanop afstand.

Om een bestelling te plaatsen moet de Klant een geldig ondernemingsnummer hebben. Particuliere bestellingen zijn niet mogelijk. WOODFISH vof levert enkel in België, Nederland en Frankrijk aan Klanten daar gevestigd en heeft het recht om bestellingen met levering in andere landen of aan bedrijven elders gevestigd te weigeren. Alcoholhoudende dranken worden enkel in België geleverd.

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die op eender welke wijze geplaatst wordt door de Klant. Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Klant worden dus uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door WOODFISH vof aanvaard zijn.

WOODFISH vof en de Klant aanvaarden dat elektronische communicatie, waaronder email, als rechtsgeldig bewijs kan aangewend worden.
 

Artikel 2: Prijs en aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod en de daaraan eventueel verbonden rechten en verplichtingen door de Klant mogelijk te maken. Als WOODFISH vof gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

Ondanks het feit dat de (online) catalogus, de e-commerce website en andere aanbodpresentaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WOODFISH vof niet. WOODFISH vof is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door WOODFISH vof. WOODFISH vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een laattijdige levering. WOODFISH vof behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Elk prijsvoorstel op maat is standaard 7 kalenderdagen geldig, tenzij anders vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds exclusief BTW.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Indien er bijkomende taxen, accijnzen of belastingen verschuldigd zijn door de Klant, vallen deze onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor leveringen buiten België. De klant dient zich desgevallend vooraf te informeren over deze taxen, accijnzen en belastingen en zich met de lokale instanties in regel te stellen.

Voor leveringen aan bedrijven die buiten België gevestigd zijn, geldt de actuele regelgeving rond verlegde BTW. Indien het door de Klant verstrekte BTW-nummer niet geldig is of niet gekoppeld aan zijn onderneming, zal de BTW achteraf alsnog bijgefactureerd worden en verschuldigd zijn.

 

Artikel 3 : Totstandkoming van de bestelling

Wanneer de klant het online bestelformulier invult en verstuurt, ontvangt hij zo snel mogelijk een mail met daarin een overzicht van de producten, prijs en eventuele leveringskosten ("vraag tot bestelbevestiging"). De bestelling komt tot stand wanneer de Klant deze vraag tot bestelbevestiging per mail bevestigt.

Artikel 4 : Betalingswijze

Online bestellingen en bestellingen op een andere wijze geplaatst

Standaard wordt betaling op factuur gehanteerd, met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum. WOODFISH vof behoudt zich het recht voor om de betaling van een voorschot of van de volledige factuur te vragen vòòr de levering plaatsvindt.

Alle eventuele betwistingen betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur gemeld te worden per aangetekend gemotiveerd schrijven gericht aan WOODFISH vof. Klachten m.b.t. elektronische facturen dienen binnen dezelfde vervaltermijn gemeld te worden en dit per aangetekend schrijven of per mail (met ontvangstbevestiging).

Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging vooraleer de goederen worden geleverd, heeft WOODFISH vof het recht een forfaitaire schadeloosstelling van 20% op de bestellingssom te eisen, onder voorbehoud van de meerkosten voor maatwerk of personalisatie.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van WOODFISH vof tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van WOODFISH vof te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover WOODFISH vof beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt WOODFISH vof zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door WOODFISH vof om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 8: Wijziging voorwaarden

Indien deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden, dan wordt daar expliciet naar verwezen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

WOODFISH vof behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en andere eenzijdig te wijzigen.

De geldende voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de sites van Cadome en WOODFISH vof, voorzien van datum en versienummer en worden daar ook op een duurzame drager, met name in PDF-vorm, of in printbare vorm ter beschikking gesteld. Ze kunnen ook op eenvoudig verzoek van de Klant per mail bezorgd worden.

 

Artikel 9 : Controle
 

De koper hoort de goederen onmiddellijk bij de ontvangst na te zien.

Transportschade en/of transportmanco’s dienen onmiddellijk op de vrachtbrief vermeld bij de ondertekening voor ontvangst; onzichtbare transportschade dient binnen de 3 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail gemeld te worden. Klachten in verband met transportschade of -verlies kunnen later niet meer aanvaard worden. Andere onzichtbare beschadigingen / verborgen gebreken bij levering, kunnen slechts tot vervanging aanleiding geven, wanneer zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan worden ingediend.

De waarborg van de verkoper beperkt zich uitdrukkelijk tot de vervanging van die producten die als defect worden aanvaard, met uitsluiting van alle andere vergoedingen of schadeloosstellingen.

 

Artikel 10 : Klachten - exclusieve bevoegdheid - toepasselijk recht

Indien de Klant andere klachten heeft dan hierboven reeds vermeld, wordt hij verzocht contact op te nemen met de klantendienst. Onze contactgegevens worden onderaan deze Voorwaarden vermeld.

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Ieder geschil wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

Contactgegevens

WOODFISH vof

Vijverstraat 11

9230 Wetteren

BE0725.867.529

info@cadome.be

bottom of page