opc_loader

Wensenlijst

Cadome levert enkel aan bedrijven.
Betaling gebeurt op factuur. We hanteren een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
Hieronder kan u een uittreksel uit onze algemene verkoopsvoorwaarden vinden.

Artikel 3 : Betalingswijze

Online bestellingen en bestellingen op een andere wijze geplaatst

Standaard wordt betaling op factuur gehanteerd, met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum. WOODFISH vof behoudt zich het recht voor om de betaling van een voorschot of van de volledige factuur te vragen vòòr de levering plaatsvindt.

Alle eventuele betwistingen betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur gemeld te worden per aangetekend gemotiveerd schrijven gericht aan WOODFISH vof. Klachten m.b.t. elektronische facturen dienen binnen dezelfde vervaltermijn gemeld te worden en dit per aangetekend schrijven of per mail (met ontvangstbevestiging).

Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging vooraleer de goederen worden geleverd, heeft WOODFISH vof het recht een forfaitaire schadeloosstelling van 20% op de bestellingssom te eisen, onder voorbehoud van de meerkosten voor maatwerk of personalisatie.

Artikel 5: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover WOODFISH vof beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt WOODFISH vof zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.